زن امریکایی مسلمان شده

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مترجم اسماء معتمد : چند ماه پیش یک فرقه مسیحی در آمریکا شروع به فعالیت کرد و درباره اسلام و مسلمانان صحبت می‌کرد تا مردم را در مورد خطر اسلام هشدار دهد اما همین تبلیغات منفی باعث شد تا کنجکاوی‌ها درباره اسلام بیشتر شود چنان‌چه این تبلیغات زنی مسیحی را مسلمان کرد.